ניגודי העניינים בועדות הערר לניהול פנקסים

 

ניגודי העניינים בוועדות הערר לפי חוקי המס

 

מאת: עוזי שוחט, עו"ד (רו"ח)

 

כידוע, רבות מהמחלוקות המשפטיות בין הנישום לרשויות המס מתבררות, לאחר הליכי ההשגה, בפני ועדות הערר.

 

למרבה הצער ניתן לקבוע בפסקנות, כי חלק מחברי ועדות הערר יושבים בדין בשעה שהם מצויים במצב של ניגוד עניינים, במקום לפסול את עצמם מלשבת בדין. במה דברים אמורים.
כאשר פקיד השומה פוסל את ספריו של הנישום רשאי הנישום להגיש ערר בפני ועדת ערר לניהול פנקסים. בועדת ערר זו יושבים שלושה חברים, שהם כולם אנשי ציבור. אחד מהם משמש כיו"ר הועדה. לאחר שלב השגה על שומה לפי חוק מיסוי מקרקעין רשאי הנישום להגיש ערר על ההחלטה בהשגה. הערר מתברר בפני ועדת ערר, אשר היו"ר שלה הינו, בדרך כלל, שופט בדימוס, יחד עם שני חברי ועדה נוספים, שהם בדרך כלל, עו"ד, שמאים, רואי חשבון.

 

לאור העובדה שחברי ועדות הערר ממלאים תפקיד שיפוטי במחלוקות בין רשויות המס לבין ציבור הנישומים, מן הראוי היה שתוקפד השמירה על כך שחברי ועדות הערר יהיו אובייקטיביים לחלוטין, וכי לא יהיו במצב של ניגוד עניינים. הקפדה שכזו אין.


כלומר, המצב היום הוא כזה שחלק מחברי ועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין משמשים כמייצגים של נישומים אצל פקידי השומה השונים, בין בעצמם ובין באמצעות עובדים אחרים ממשרדם, אשר בו הם משמשים כשותפים.

 

האבסורד הגדול הוא שחברי ועדות הערר או עובדים ממשרדם מגישים דוחות מס לפקידי השומה, ולדוחות אלה חשיבות רבה גם בהליכי מיסוי מקרקעין, כגון טפסי הפחת, או לצורך סיווגם של זכויות במקרקעין כמלאי עסקי או כרכוש קבוע ועוד כיוצ"ב. במצב זה עובר התיק לטיפול בפני ועדת ערר אשר החבר איננו יושב בה בדין אותה שעה. כך עשויה הפרקליטות למצוא את עצמה במצב בלתי רצוי שמחד, בפני מוטב אחד היא מבקשת לתקוף את הדוח הכספי שעליו חיווה אחד מחברי ועדת הערר או מי ממשרדו את דעתו ללא הסתייגות, ובדיון אחר מוצאת את עצמה אותה פרקליטות טוענת בפני ועדת ערר שאותו חבר יושב בה כחבר במוטב של שלושה. ופקיד המס עצמו עשוי למצוא עצמו מחד, מחליט בניגוד לדוח כספי שאחד מחברי ועדת הערר או מי ממשרדו חיווה עליו את דעתו ללא הסתייגות, ובתיק אחר מופיע כעד בפני אותו חבר ועדה.

 

מצב אבסורדי זה איננו ראוי ואיננו רצוי. לדעתי יש לקבוע באופן הברור ביותר, כי חברי ועדות הערר אינם יכולים לייצג נישומים בפני כל רשויות המס ללא יוצא מן הכלל, אינם רשאים לחתום על דוחות מס של נישומים, אינם רשאים לחתום על חוות דעת אשר יוגשו לרשויות המס, וכי נאסר עליהם להימצא במצב של ניגוד עניינים, לא במישרין ולא בעקיפין, וכוונתי היא שיש לאסור על חברי ועדות הערר להיות שותפים או בעלי עניין בפירמות אשר עוסקות בייצוג נישומים בפני רשויות המס או במתן חוות דעת שמאיות או אחרות לרשויות המס.

 

למרבה הצער לא כל חברי ועדות הערר מקפידים היום על הכלל האוסר להימצא במצב של ניגוד עניינים, והדבר מטיל צל על פסקי הדין הניתנים על ידי ההרכבים בהם הם יושבים בדין.

 

ראה לעניין זה גם את סעיף 9 לחוק בתי דין מינהליים שלפיו:
"1. לא יתמנה ולא יכהן כחבר בית דין מי שעלול להמצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים, בין תפקידו כחבר בית דין לבין עניין אחר שלו.
2. לא יתמנה כחבר בית דין מי שנמצא, באופן תדיר בקשר מקצועי או אחר, עם הרשות המינהלית שעל החלטותיה ניתן לערור בפני אותו בית דין".
כמו כן ראה לעניין זה מאמר שנכתב על ידי יאיר ניידורף, "הוועדות לקבילות פנקסים ? לאן" מיסים יד/1 (פברואר 2000) א-25.

 

הימצאות של חבר מחברי המוטב במצב של ניגוד עניינים איננה פועלת תמיד לטובת הנישומים או לרעתם. לעיתים חבר המוטב המצוי בניגוד עניינים יהיה מעוניין לשאת חן בעיני רשות המס או בעיני הפרקליטות, על מנת שאלה יטו לו או לעובדי משרדו חסד והוא יימנע מלהביע עמדה כנגד עמדת הרשות. פעמים אחרות חבר מוטב שכזה עלול למצוא את עצמו דן בתיק דומה לתיק המיוצג על ידו או על ידי משרדו, או אז הוא עלול ליתן החלטה כנגד עמדת רשות המס בשל ניגוד העניינים אשר הוא מצוי בו.

 

אשר על כן אין מנוס מלמנות לתפקיד חברי ועדות הערר אך ורק בעלי מקצוע שאין ולא יכולים להימצא במצב של ניגודי עניינים. מאחר שחברי ועדות ערר שכאלה לעולם לא יהיו בקיאים ברזי דיני המס, הרי שאין כל היגיון במינויים כחברי ועדות ערר.

 

אני סבור, כי ועדות הערר בענייני מיסים הן ערכאה שיפוטית שהגיעה העת לבטלן ולמנות תחתן שופט מקצועי דן יחיד, כפי שמקובל בענייני מס הכנסה או מע"מ.
אין כל הצדקה להמשך קיומן של ועדות הערר בענייני מיסים.

 

עדכונים אחרונים
כל מה שצריך לדעת על היטל השבחה
מה שמאי מקרקעין לא יספרו לכם...
חייבים לך כסף? שיקים חוזרים
הכר- עורכי דין מומחים לגביית חובות!