ייעוץ ראשוני בחינם מעורך דין ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך

מחפש לעשות ייפויי כוח מתמשך? רוצה לדעת יתרונות וחסרונות של הליך זה?

 

 

למה חשוב לעשות ייפוי כוח מתמשך?

 

 

עריכת ייפוי כוח מתמשך הינה חשובה ביותר, שכן היא מאפשרת לאדם לקבל החלטות חשובות בנוגע להמשך חייו, גם אם הוא לא יוכל לקבל את ההחלטות הללו באופן עצמאי. על כן, רצוי עבור כל אדם אשר מעוניין לשלוט בעתידו, גם אם מצבו לא יאפשר זאת, לערוך ייפוי כוח מתמשך העונה על צרכיו באמצעות עורך דין שהוסמך לביצוע ייפוי כוח מתמשך וצבר ניסיון נרחב בתחום זה.

 

 

ייפוי כוח מתמשך

 

 

ייפוי כוח הוא הרשאה לשליחת מיופה כוח לביצוע פעולה משפטית עבור צד שלישי (מיפה הכוח). חוק השליחות הינו המסגרת המשפטית לייפוי כוח, לפי החוק, כל פעולה שתבוצע על ידי השלוח, מזכה ומחייבת את השולח. מיופה הכוח רשאי לבצע את כל הפעולות המשפטיות, למעט פעולות שרק האדם יכול לבצע לפי החוק. על מיופה הכוח לנהוג כלפי מיפה הכוח בהתאם להוראות שניתנו ולהיות נאמן לו, במידה שמיפה הכוח אינו נוהג בנאמנות ואינו פועל בהתאם להנחיותיו של מיפה הכוח, זכאי מיפה הכוח לכל סעד בגין הפרת חוזה.


בשנת 1962 נחקק חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, לפיו, ניתן למנות אפוטרופוס על בגיר במצבים הבאים:


1. כאשר הבגיר אינו יכול באופן זמני או קבוע לדאוג לחלק מענייניו או לכל ענייניו ואין אדם אשר מחזיק מסמכות ומוכן לדאוג לענייניו במקומו.


2. כאשר מדובר על "פסול דין", כלומר - אדם שלא יכול לדאוג לענייניו בשל ליקוי בשכלו או מחלת נפש.

 

 

נרחיב על מה זה ייפוי כוח מתמשך?

 

 

ייפוי כוח מתמשך הינו מסמך משפטי וכל אדם בגיר רשאי להחזיק בו. ייפוי הכוח המתמשך מאפשר לבגיר להחליט מי יטפל בענייניו ואיך יטופלו ענייניו בעתיד אם הוא לא יוכל לטפל בהם באופן עצמאי. יש לציין שלצורך ייפוי הכוח, צריך הבגיר להבין את המשמעות של ייפוי כוח מתמשך, המטרות של מתן ייפוי הכוח המתמשך והמשמעות של נתינת ייפוי כוח מתמשך.


לייפוי כוח מתמשך יש יתרון משמעותי, שכן הוא מאפשר לאדם לקבל החלטות ולבצע אותן בשלב שהוא מסוגל לקבל וליישם את ההחלטות ומבין אותן. בצורה זו, יכול אדם לקבוע כיצד יתנהלו חייו במידה שחלילה מצבו ידרדר בשל סיבות שונות, אשר עשויות להיות למשל: מוגבלות נפשית, מחלות וסיבות אחרות. האדם רשאי לתת ייפוי כוח מתמשך החל על כל ענייניו - בין אם מדובר על העניינים האישיים או על ענייניו הרכושיים. כמו כן, רשאי מיפה הכוח לתת ייפוי כוח החל על חלק מענייניו.


מיופה הכוח מחויב לפעול בהתאם להוראות שניתנו על ידי הממנה. על מיופה הכוח לחתום ולאשר בכתב מול עורך דין או מול בעל מקצוע על ידי ייפוי כוח רפואי שהוא נותן את אישורו לתוכן של ייפוי הכוח המתמשך, לרבות ההנחיות המקדימות. אם לא ניתן לבצע את ההנחיות או אם ביצוען פוגע בממנה או אם ההנחיות אינן חוקיות, אין מיופה הכוח רשאי לפעול על פיהן, במצב זה רשאי מיופה הכוח לפנות אל בית המשפט על מנת לקבל הנחיה בנוגע לפעולותיו.

 

 

התיקון שחל בחוק

 

בחודש מרץ, שנת 2016, חל תיקון בחוק. השינוי העיקרי אותו הביא התיקון הינו אפשרות לתת ייפוי כוח מתמשך והנחיות של אדם, כך שהוא יוכל לקבוע כיצד יטופלו ענייניו האישיים ומה ייעשה ברכושו. כמו כן, יוכל האדם לכלול הנחיות בנוגע לטיפול רפואי בגופו, כל עוד הוא לא יוכל לקבל את ההחלטות הללו באופן עצמאי. המטרה של השינוי בחוק היא לאפשר לאדם לשמור על כבודו ולממש את  רצונותיו במצב שהוא לא יוכל להביע אותם בעצמו.

 

 

מינוי מיופה כוח חליפי ומי רשאי להיות מיופה כוח?

 

 

אדם רשאי לבחור למנות מיופה כוח אחד. בנוסף, רשאי אדם למנות מיופה כוח חליפי, כך שבמקרה שמיופה הכוח הראשון שמונה לא ירצה או לא יהיה מסוגל לפעול בשמו, עדיין יבוצעו הוראותיו. בנוסף, יכול אדם למנות מספר מיופיי כוח. במקרה שאדם ממנה מספר מיופי כוח, חשוב מאוד שהוא יקבע האם הם יפעלו בנפרד או יחד. כמו כן, חשוב לקבוע באילו סמכויות ובאיזו אחריות מחזיק כל אחד ממיופיי הכוח ומי יהיה האדם שיכריע אם יתעוררו ביניהם חילוקי דעות.


ברוב המקרים יהיו הילדים מיופי הכוח של אדם. יחד עם זאת, מיופה הכוח יכול להיות גם חבר קרוב או קרוב משפחה של האדם. ליתר דיוק: כל אדם שהממנה החליט למנות כמיופה כוח יכול להיות מיופה כוח כל עוד הממונה מעל גיל 18, אינו מטפל של הממנה בתשלום, אינו מהווה מיופה כוח של 3 אנשים שאינם בני משפחתו, לא מוגבל בבנק, לא פושט רגל ולא עורך הדין אשר מחתים על ייפוי הכוח.

 

 

סוגים של ייפויי כוח מתמשכים

 

 

 קיימים מספר סוגים של ייפוי כוח מתמשך:

 


1. ייפוי כוח מתמשך בנוגע לענייני רכוש - הממנה רשאי להסמיך את מיופה הכוח לפעול עבורו בכל הנוגע לענייני רכוש, כמו למשל: התנהלות כספית וגבייה של חובות. כמו כן, רשאי הממנה להסמיך את מיופה הכוח לבצע פעולה רכושית אחת בלבד. יש לציין כי אם מדובר על עסקאות מכר בנדל"ן, יהיה צורך בקבלת אישור מבית המשפט. כמו כן, יהיה צורך להגיש לבית המשפט לענייני משפחה בקשה מתאימה על ידי קבלת סיוע מעורך דין נדל"ן או בשם היותר ידוע בישראל עורך דין מקרקעין.


2. ייפוי כוח מתמשך הנוגע לעניינים רפואיים - הממנה רשאי להסמיך את מיופה הכוח לקבל החלטות הקשורות לעניינים רפואיים, כמו למשל: לערוך בדיקות רפואיות או לקבל החלטות בנוגע לביצוע או אי ביצוע הליכים רפואיים.


3. ייפוי כוח מתמשך הנוגע לעניינים אישיים - הממנה רשאי להסמיך את מיופה הכוח לבצע פעולות אישיות הקשורות לנושאים חברתיים, בריאותיים או לעניינים אישיים אחרים.

 

 

שכרו של מיופה הכוח

 

 

הממנה רשאי להחליט בייפוי הכוח כי הממונה יהיה זכאי לקבל שכר. אם הממנה החליט שהממונה יקבל שכר, עליו לקבוע מה יהיה גובה התשלום. בנוסף, זכאי מיופה הכוח להחזר הוצאות בגין ביצוע פעולות עבור הממנה. במידה שהממנה החליט כי מיופה הכוח יקבל שכר עבור תפקידו, תקבע העלות לפי רמת המורכבות של עריכת ייפוי הכוח המתמשך ולפי מספרם של הגורמים המעורבים. ברוב המקרים ינוע הסכום שמיופה הכוח יקבל בין 2,000 שקלים עד 6,000 שקלים.

 

 

עריכת ייפוי כוח מתמשך

 

הממנה עורך את ייפוי הכוח המתמשך מול עורך דין אשר מחזיק בכרטיס חכם. על עורך הדין לעבור הכשרה של האופוטרופוס הכללי. לחלופין - יכול עורך הדין לעבור הכשרה בפני בעל מקצוע (בייפוי כוח רפואי בלבד). ייפוי הכוח המתמשך כולל חתימות של מיפה הכוח, מיופה הכוח ועורך דין. בנוסף כולל ייפוי הכוח חתימה אלקטרונית של עורך הדין.

 

 

הפקדת ייפוי כוח

 

 

 את ייפוי הכוח המתמשך יש להפקיד אצל האפוטרופוס הכללי על ידי הפקדה מקוונת אשר מבצע עורך דין בעל כרטיס חכם. כמו כן יכולה ההפקדה המקוונת להתבצע על ידי הממנה. 

 

כאשר מדובר על ייפוי כוח מתמשך רפואי, אשר לא נחתם בפני עורך דין המחזיק בכרטיס חכם, אלא בפני פסיכולוג, עובדת סוציאלית, אח או רופא, רק הממנה רשאי להפקידו אצל האפוטרופוס הכללי.

 

האפוטרופוס הכללי יטפל בבקשת ההפקדה רק לאחר שהוא יקבל את העותק המקורי. עם סיומו של הטיפול, יקבל הממנה הודעה עם העתק עבור עורך הדין על דחיה או אישור של בקשת ההפקדה. מהמועד שבו התבצעה הפקדת ייפוי הכוח המתמשך עד שהוא נכנס לתוקף, יקבל הממנה תזכורת מהאפוטרופוס הכללי. התזכורת תשלח אל הממנה פעם אחת בשלוש שנים. המטרה של שליחת התזכורת היא לוודא שהממנה מעוניין להשאיר את ייפוי הכוח המתמשך כפי שהוא ולא לשנותו.

 

 

 

ייעוץ והצעת מחיר לשירותי עורך דין ייפויי כוח מתמשך, ללא עלות וללא התחייבות!

 

חוסכים לך זמן וכסף!

 

באתרנו שירות החוסך את הצורך לחפש עורך דין לייפויי כוח מתמשך, שירות בקש הצעת מחיר הינו ללא עלות וללא התחייבות, משאירים את הפרטים כאן באתר, עד 3 עורכי דין מומחים לייפויי כוח מתמשך יחזרו אליכם טלפונית לייעוץ והצעות מחיר, בדרך זו תקבלו תשובות לכל שאלה שיש לכם ועל הדרך תעשו גם השוואת מחירים.

 

פניות אחרונות
עורך דין משפחה
כמה עולה עריכת ייפוי כח מתמשך בבית הלקוח?
נתניה והסביבה
16/05/2022 17:04:15
עורך דין משפחה
עורך דין המתמחה בדינימשפחה, מזטנות הסדרי ראיה, הוצאה לםועל
רמלה - לוד
16/05/2022 10:12:50
עורך דין משפחה
להחתים עורך דין על הסכם הורות
בת-ים
12/05/2022 11:34:14
עורך דין משפחה
שאלה על גובה מזונות
ירושלים והסביבה
18/04/2022 08:39:22
עורך דין משפחה
היי, צריכים עורך דין לענייני משפחה, מזונות והוצל'פ.
חולון
14/04/2022 14:28:12
עורך דין משפחה
עלות הגשת בקשה לצו הרחקה וכל מה שכרוך בבית משפט לענייני משפחה
חיפה וחוף הכרמל
03/04/2022 17:03:38